ارسال اطلاعات

ما را در تکمیل بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر یاری کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید ، تا بتوانیم در صورت لزوم با شما تماس بگیریم.
لطفا مورد یا موارد نقض حقوق بشر را توضیح دهید و هرگونه اطلاعاتی را که می‌تواند در مستند سازی و ثبت آن مورد استفاده قرار گیرد، بنویسید. مدارک خود را می‌توانید در واتساپ یا سیگنال به شماره ۰۰۴۴۷۵۱۴۰۹۱۳۵۱ به ما ارسال کنید